Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kinderen & Zo, gevestigd te IJsselstein

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kinderen & Zo en op iedere tussen Kinderen & Zo en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kinderen & Zo.

· Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt aan Kinderen & Zo wordt vertrouwelijk behandeld en blijft strikt persoonlijk.

· De klant krijgt een bevestiging van de gemaakt afspraken per email met daarin de data en betalingsvoorwaarden.

· Het copyright van alle teksten, foto’s op de website en verstrekte informatie mag niet zonder toestemming worden gebruikt.

· Alle deelnemers die zich aanmelden voor een training Rots en Water zijn op de hoogte dat de training op eigen risico is. Ze zijn zich er ook van bewust dat er tijdens de oefeningen fysieke verwondingen kunnen voorkomen als gevolg van het meedoen aan deze training.

· Kinderen & Zo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan storingen, vervoersproblemen, werkstakingen, ziekte gelden nadrukkelijk als overmacht. Kinderen & Zo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kinderen & Zo gehouden enige boetes of schadevergoedingen te betalen. Bij intreden van overmacht is Kinderen & Zo gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde deel geen zelfstandige waarde heeft.